Metoda psychoterapii

WSKAZANIA DO STOSOWANIA METOD PSYCHOTERAPII

Na wstępie trzeba jeszcze raz przypomnieć, że diagnostyka ma pierwszeństwo przed lecznictwem. Najpierw rozpoznanie, potem leczenie. Zasada ta dotyczy i psychoterapii. Nie wolno rozpoczynać od psychoterapii, nie mając jak naj­ściślej określonego rozpoznania. Lekarze liczą bardzo często na to, że czas

Leczenie zajęciowe

Dla przykładu przytoczę tu bardziej szczegółowo leczenie zajęciowe, stosowa­ne na ogromną miarę w szpitalach psychiatrycznych. Psychoterapia osobnicza mało ma tu pola do popisu, nie tylko dlatego, że psychozy najoporniejsze są na te metody, ale i ze względu na warunki gospodarcze,

Psychoterapia aktywno-kompleksyjna

Metodzie tej nadano nazwę psychoterapii aktywno-kompleksyjnej, czyli skoja­rzonej. Dąży ona do zatarcia ostrej granicy, która zachodzi między somatoterapią a psychoterapią. Granica ta nie powinna w praktyce istnieć. Internista, chirurg, pediatra, neurolog, lekarz ogólny i współpracujący z nimi personel po­mocniczy, czy

?Szkoła chorych”

Aby wpływem psychoprofilaktycznym i psychoterapeutycznym ogarnąć jak najszersze kręgi ludności, stworzono np. na Węgrzech (Vólgyesi, 1959) potężny ruch pod nazwą ?szkoła chorych”, mający na celu uświadomienie zagrożonych chorobą i już chorych na tematy popularnonaukowe z zakresu medycyny. Ruch ten oparty

Nasenna taśma dźwiękowa Wendta

Doskonałym wynalazkiem służącym do zbiorowego oddziaływania na cierpią­cych na bezsenność chorych zdaje się być nasenna taśma dźwiękowa Wendta (Tonband, 1960). Wykorzystano tutaj doświadczenia hipnoterapii z usypiają­cym działaniem jednostajnych szmerów i monotonnie powtarzanych słów oraz skojarzono je z osiągnięciami patofizjologii, w

Technika grupowych posiedzeń psychoterapeutycznych

Jest wciąż jeszcze kwestią indywidualnej pomysłowości i metodycznych po­glądów lekarzy. W piśmiennictwie zalecano na podstawie osobistego doświad­czenia autorów różne metody. Na ogół biorąc, większość autorów uważa, że grupy chorych nie powinny być zbyt duże. Większe audytorium jest możliwe tylko wówczas,

PSYCHOTERAPIA ZBIOROWA

Jest to temat rozległy i do tego stopnia zazębiający się z zagadnieniami me­dycyny społecznej, że niepodobna wyczerpać go w ramach niniejszej książki. Dotychczas omawiałem przeważnie metody oddziaływania psychoterapeutycz­nego na chorą jednostkę. Do tego celu lekarz musi mieć bardzo dużo czasu,

Rozwiązanie problemu nerwicowego

Ludzie zdrowi miewają zdrowe marzenia senne. Jak wszystko w ustroju ży­wym, tak i sen bywa schorzały. Onejrologia zasadniczo zajmuje się prawidło­wymi marzeniami sennymi, schorzałymi zajmuje się onejropatologia. Psycho­patologia marzenia sennego jest dziedziną bardzo trudną. Studia nad jej problemami zajmują nie

Rozszczepienie osobowości i zagęszczenie

Doniosłe znaczenie ma zjawisko podstawiania na oznaczenie samego siebie lub drugich osób pewnych jakby aktorów. Aktor taki wyposażony jest w funkcje, odgrywa rolę lub znajduje się w sytuacji przynależnej wyłącznie do osoby zamaskowanej. Obecność w jednym śnie wielu osób bywa

Okres życia, z którego pochodzi tworzywo senne

Na treść marzenia sennego składają się: 1) tworzywo przeżyć na jawie oraz 2) ich swoiste opracowanie. Obydwa te czynniki przeplatają się ze sobą, jed­nakże w pewnych granicach mamy sposoby ich wyosobnienia. Przez tworzywo przeżyć rozumiemy te wszystkie przeżycia śniącego, które