OPARZENIA I ODMROŻENIA

Zamarznięcia

Na skutek dłuższego działania zimna następuje ozię­bienie całego organizmu prowadzące do zamarznięcia. Do zamarznięcia wystarczy długotrwałe przebywanie w temperaturze około 0° do +5° przy niedostatecz­nym ubraniu lub w bezruchu. Poszkodowanego począt­kowo ogarnia wzmagające się uczucie zmęczenia i sen­ności, na skutek

Odmrożenia

Działanie niskiej temperatury na organizm również powoduje obumieranie tkanek. Głębokość odmrożeń za­leży od temperatury i czasu jej działania. Odmrożenia powstają wskutek działania zimnego powietrza lub zetknięcia się skóry z zimnymi przedmiotami (np. me­talami). Powstawaniu odmrożeń sprzyja ogólne wyczerpanie i niedożywienie,

Pierwsza pomoc w wypadkach oparzeń

Przystępując do ratowania oparzonego należy: ? w wypadku pożaru użyć do gaszenia ognia gaśni­cy, piasku lub wody, ? usunąć ratowanego z zasięgu płomienia, pary, itp., ? jeśli na skórze płonie plama napalmu, należy za­sypać ją piaskiem. Nie należy usiłować jej

Klasyfikacja oparzeń

Zaczerwienienie i obrzęk skóry, podwyższenie cie­płoty skóry i skargi na piekący ból są objawami miej­scowymi oparzenia pierwszego stopnia. Jeżeli na zaczerwienionej, obrzękniętej skórze wy­stąpią pęcherze surowicze wypełnione bursztynowym płynem lub płaszczyzny zaczerwienionej, wilgotnej, sączącej skóry pozbawionej naskórka zalicza się takie

Ogólne wiadomości o oparzeniach

Do uszkodzeń urazowych należą również oparzenia. Oparzenia wywołują działanie wysokiej temperatury, niektóre rodzaje promieniowania i żrąco-parzące środ­ki chemiczne. Najczęstszą przyczyną oparzeń w czasie pokoju jest działanie gorących płynów, płomienia, zetknięcie się z gorącym metalem, działanie gorącej pary w wypad­kach wybuchu