PIERWSZA POMOC W RAMACH OCHRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

Pierwsza pomoc w wypadkach mikstów

W czasie udzielania pomocy w uszkodzeniach ciała mieszanych powinien ratownik dążyć do opanowania największego zagrożenia i w tej kolejności wykonywać czynności ratownicze. W wypadku stwierdzenia radiometrem skażenia skó­ry i rany należy dokładnie oczyścić tamponami skórę wokół rany. Ranę obficie przemyć

Zasady obrony przed bronią biologiczną

Ponieważ stosowanie broni biologicznej ma na celu wywołanie chorób zakaźnych lub zatrucie ludności ja­dami bakteryjnymi, zrozumiałe jest, że przestrzeganie zasad higieny i stosowanie wszelkiego rodzaju czyn­ności przeciwepidemicznych jest najlepszą obroną przed tą bronią. W stosunku do aerosolu (mgły) utworzone­go z

Udzielanie pomocy porażonym bojowymi środkami chemicznymi

Rozpoznanie, z jakim środkiem trującym mamy do czynienia, opiera się na znajomości omówionych po­przednio objawów zatrucia, a z drugiej strony przy­chodzi z pomocą służba chemiczna, która za pomocą indykatorów (szybkie odczynniki chemiczne) ustala grupę zastosowanych trucizn. Zadaniem ratowników jest udzielanie

Zabiegi sanitarne

Nie jesteśmy w stanie doraźnie przeciwdziałać skut­kom działania na organizm promieniowania przenikli­wego wytworzonego w chwili wybuchu atomowego. Możemy jedynie łagodzić pierwsze objawy choroby popromiennej. Natomiast możemy w dużej mierze za­pobiec napromienieniu przez wczesne i staranne usu­wanie ciał promieniotwórczych, które opadły

Udzielanie pomocy w warunkach użycia broni atomowej

Ratownik działając w terenie skażonym na­kłada maskę przeciwgazową i odzież ochronną lub kombinezon ochronny. Do jego obowiązków należy: nakładanie masek po­szkodowanym, wykonywanie sztucznego oddychania u poszkodowanych w stanie bezdechu (po uderzeniach, upadkach, przywaleniach); doraźne tamowanie poważ­nych krwotoków, w wyjątkowych wypadkach

Posługiwanie się maską i odzieżą ochronną

Maska przeciwgaz o w a ludzka przezna­czona jest do ochrony dróg oddechowych, jamy ustnej, oczu i twarzy przed działaniem substancji trujących, promieniotwórczych i bakteriologicznych. Maska skła­da się z pochłaniacza, rury łączącej i części twarzowej. Do przechowywania i przenoszenia maski przeciwga­zowej

Zasady ochrony ludności przed działaniem broni atomowej, chemicznej i biologicznej

Ochrona ludności przed bronią masowego rażenia obejmuje czynności zbiorowe i indywidualne. Czyn­ności zbiorowe polegają na przygotowaniu dla ludności odpowiednich schronów, rowów ochronnych, kąpielisk, przygotowaniu źródeł wody, które nie mogą być skażone i inne. Ważną czynnością w ochronie zbio­rowej jest zorganizowanie

Uszkodzenia mieszane ? miksty

Szereg czynników rażących broni konwencjonalnej przy równoczesnym działaniu czynników BMAR każe przewidywać powstanie licznych mieszanych uszkodzeń ciała, tzw. mikstów. Trudno wy­liczyć wszystkie możliwe kombinacje połączeń różnych uszkodzeń ciała. Do najczęstszych będą należały zra­nienia lub oparzenia połączone z chorobą popromienną, uszkodzenia

Broń biologiczna

Broń biologiczną może stosować nieprzyjaciel jako zakażenie przez dywersantów źródeł wody, magazy­nów żywności, bydła rzeźnego, używając do tego wy­hodowanych zarazków chorobotwórczych przenoszo­nych w ampułkach (butelkach) w postaci suchej lub płynnej, lub rozpylanych z samolotów. Taka dywersja może spowodować wybuch epidemii

Rozpoznawanie zatruć bojowymi środkami chemicznymi

Objawy porażenia środkami duszą­cymi (chlor, fosgen, dwufosgen itp.): ?    przyspieszenie oddechu (35?50 na minutę); ?    duszność; ?    ból za mostkiem; ?    kaszel; W miarę rozwijania się zatrucia dołączają się dalsze objawy, jak: obrzmienie twarzy o barwie wiśniowej, kaszel z odpluwaniem