REANIMACJA. SZTUCZNE ODDYCHANIE. WSTRZĄS

Wstrząs pourazowy

Wskutek ciężkich urazów, np. ran postrzałowych ja­my brzusznej i klatki piersiowej, zmiażdżenia kończyn, złamania dużych kości, utraty dużej ilości krwi, roz­ległego oparzenia itp. występuje często nadmierne podrażnienie układu nerwowego prowadzące do jego wyczerpania, co powoduje obniżenie czynności życio­wej wszystkich komórek

Metody sztucznego oddychania

Sposób ,,usta-usta” Nowy sposób sztucznego oddychania, tzw. ?usta-usta” lub ,,usta-nos”, zawdzięcza swoją popularność i popar­cie fachowców dzięki następującym zaletom: a)    jest najbardziej skutecznym sposobem sztuczne­go oddychania ze stosowanych dotychczas, w każdym przypadku utraty przytomności i braku oddychania; b)    jest prosty

Wiadomości ogólne o sztucznym oddychaniu

Sztuczny oddech ma na celu zastąpienie naturalnych ruchów oddechowych i doprowadzenie powietrza do płuc, gdy nie reguluje tej czynności ośrodek oddecho­wy. Można to uzyskać wykonując ruchy bierne klatką piersiową naśladujące ruchy oddechowe bez udziału ra­towanego lub wtłaczając powietrze do dróg

Mechanizm oddychania

Aby układ oddechowy spełnił swoje zadanie, ko­nieczny jest ciągły przepływ powietrza zawierającego tlen przez pęcherzyki płucne i odpływ powietrza z do­mieszką dwutlenku węgla. Czynność oddychania re­gulowana jest automatycznie przez ośrodki nerwowe w mózgu. W warunkach prawidłowych człowiek od­dycha w tempie

Masaż serca

Masaż serca u osoby dorosłej wykonuje się przez silne ugniatanie klatki piersiowej dwiema rękami uło­żonymi na sobie na płask na klatce piersiowej przy mostku powyżej lewego łuku żebrowego. Tempo nacisków powinno wynosić 60?70 na minutę. Naciski powinny mieć taką siłę,

Utrata przytomności

Większości ciężkich stanów, z którymi spotyka się ratownik, może towarzyszyć utrata przytomno­ści. W większości tych wypadków istnieje zagroże­nie życia. Utrata przytomności występuje częściej niż bezdech. Chory nieprzytomny nie reaguje świadomie na otoczenie (mowa, dotyk, światło); najczęściej jest bezwładny lub wykonuje

Bezdech

Bardzo często ratownik przystępując do udzielania pomocy stwierdza, że ratowany nie oddycha. Stan ten nazywamy bezdechem. W pierwszym momencie może to sprawiać wrażenie śmierci. Podstawowym układem, który reguluje oddychanie, jest centralny układ nerwowy. Istniejący tam ośrodek oddechowy przez odpowiednie bodźce

Śmierć pozorna i rzeczywista

W wypadkach ciężkich urazów i zatruć oraz w prze­biegu niektórych chorób może wystąpić tak duże osła­bienie czynności życiowych, że objawy mogą ratowni­kowi pozorować śmierć, stan ten nazywamy śmier­cią pozorną. W tym wypadku ratownik może nie wyczuwać tęt­na, a osłabionej pracy

Reanimacja

W następstwie bardzo ciężkich i gwałtownych ura­zów, zadziałania innych silnych bodźców, jak np. prą­du elektrycznego, w przebiegu ciężkich operacji chi­rurgicznych lub niektórych chorób serca może nastą­pić nagła śmierć człowieka. Ustają wszystkie widoczne objawy życia. Stwierdza się wówczas śmierć kliniczną. Jednak