TAMOWANIE KRWOTOKÓW

Doraźne tamowanie krwotoków tętniczych w zranieniach poszczególnych okolic ciała

W zranieniach sklepienia głowy do krwotoków tętniczych najczęściej dochodzi w razie uszkodzenia gałązek tętnicy skroniowej. Doraźnie moż­na je zatamować uciskając tętnicę palcem ponad łukiem jarzmowym. Mocny ucisk na czas transportu można uzyskać przez założenie opatrunku na ranę w postaci twardej

Doraźne tamowanie krwotoków

Zasadniczym zadaniem ratownika, przy stwierdzo­nym ciężkim krwotoku, jest doraźne zatamowanie krwa­wienia. Ratownik dysponuje tylko jednym sposobem zatamowania krwawienia ? uciśnięcie krwawiących na­czyń. Wybór sposobu uciskania zależy od środków, ja­kimi rozporządzamy. Największe trudności sprawiają krwotoki tętnicze. Krwawienie tętnicze możemy doraźnie zatamować

Przetaczanie krwi

Leczenie krwią ma bardzo szerokie zastosowanie. Krew jest podstawowym środkiem ratowniczym w wy­padkach wykrwawienia, we wstrząsie, w leczeniu cho­roby popromiennej. Przetaczanie krwi umożliwia wy­konywanie ciężkich operacji i leczenie szeregu chorób. Można przetaczać krew zarówno w pełnym składzie, jak i same

Wykrwawienie

Utrata krwi związana z krwotokiem może wywołać poważne zaburzenia w całym organizmie. Niebezpie­czeństwo krwotoku zależy od szybkości utraty krwi i ilości utraconej krwi. Człowiek może znieść nawet dużą utratę krwi (50?60’°/o), jeżeli odbywa się to powoli (w ciągu 36?47 godzin)

Krwotoki wewnętrzne

W większości uszkodzeń naczyń krew wypływa w sposób widoczny na zewnątrz ciała. Ten rodzaj krwo­toku nazywamy krwotokiem zewnętrznym. Jeżeli krew gromadzi się w jamach ciała i nie ujaw­nia się na zewnątrz ? mówimy o krwotoku wewnętrznym. Przyjęło się również nazywanie

Krwotoki

Krwotokiem nazywamy wylew krwi w pełnym jej składzie na zewnątrz naczynia krwionośnego na sku­tek uszkodzenia jego ściany. W zależności od tego, jakie naczynie zostało uszko­dzone, odróżniamy: 1)   krwotoki tętnicze, 2)   krwotoki żylne, 3)   krwotoki miąższowe, 4)    krwotok sercowy. Każdej ranie

Badanie tętna

Skurcz lewej komory, wtłaczając do tętnic porcję krwi, powoduje rozdęcie ich; krew dzięki skurczom mięśni w ścianach tętnic popychana jest do coraz mniejszych naczyń. Taki przepływ kolejnych porcji krwi w tętnicy odkształcający rytmicznie jej ściany nazywamy tętnem. Możemy je wyczuć

Obwodowy układ krwionośny

Oprócz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii krążenia, konieczna jest znajomość roz­mieszczenia w organizmie najważniejszych naczyń i mechanizmu przepływu krwi. Na podstawie wiadomości podanych w anatomii wie­my, że serce wtłacza krew do dwóch zasadniczych ob­wodów ? krążenia małego i