UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY W PRZYPADKACH ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ

Rozpoznanie i pomoc w poszczególnych wypadkach złamań i zwichnięć

Głowa Złamaniom kości czaszki bardzo często towarzyszy utrata przytomności, niekiedy wymioty. O ile ratow­nik nie stwierdza równocześnie zranienia głowy, powi­nien zorganizować przeniesienie poszkodowanego do punktu medycznego lub środka transportowego. W razie złamania otwartego należy nałożyć opatru­nek na ranę i dalej

Zasady unieruchamiania kości i stawów

Unieruchomienie kości i stawów stosuje się w przy­padkach złamań kości, zwichnięć i skręceń stawów, stłuczeń, rozległych ran kończyn i stanów zapalnych stawów. Unieruchomienie ma na celu uniemożliwienie ru­chów w uszkodzonych stawach lub w miejscu złama­nia, ograniczenie ruchów mięśni. Do obowiązków

Stłuczenia

Stłuczeniem nazywamy uszkodzenie ciała powstałe pod wpływem uderzenia tępym przedmiotem lub przy upadku na twarde podłoże, polegające na uszkodzeniu tkanek mięk­kich bez przerwania skóry. Obrażeniu mogą ulec: tkanka podskórna, mięśnie, drobne naczynia krwionośne, torebka stawowa, okostna. Objawy: przy stłuczeniu stwierdzamy

Skręcenia

Wskutek gwałtownych, nieprawidłowych ruchów w stawach dochodzi do tzw. skręcenia stawu, któremu najczęściej towarzyszy naciągnięcie lub czę­ściowe przerwanie torebki stawowej i umacniających więzadeł oraz krótkotrwałe przemieszczenia wewnątrz stawu powierzchni stawowych kości. Po skręceniu sta­wu następuje natychmiastowy powrót kości do pra­widłowego

Zwichnięcia

Zwichnięciem nazywamy trwałe nieprawidło­we przemieszczenie powierzchni stawowych w stosunku do siebie. Objawami zwichnięcia są: silny ból, zniekształcenie stawu, obrzęk, ograniczenie lub zniesienie ruchów w stawie. Zwichnięciu najczęściej towarzyszy uszkodzenie to­rebki stawowej, przerwanie lub naciągnięcie więzadeł, czasami nawet odłamanie części kostnych

Złamania kości

Złamaniem nazywamy całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Złamania mogą powstać wskutek urazu mechanicznego, upadku, przejechania, uderzenia itp. oraz mogą być spowodowane osłabieniem kości wskutek toczącej się w niej choroby (gruźlica, nowotwór itp.). Najczęściej ulegają złamaniom długie kości kończyn. Złamania

Stawy

Staw jest ruchomym połączeniem kości. Powierzch­nie kości tworzące staw pokryte są chrząstką szklistą. Staw jest zamknięty szczelnie torebką stawową, wy­ścieloną wewnątrz błoną maziową, wydzielającą maź stawową. Torebka wzmocniona jest przez więzadła stawowe. Ruchy w stawach wykonywane są dzięki skurczom odpowiednich

Obręcz biodrowa i kościec kończyny dolnej

Obręcz biodrowa składa się z 2 kości biodrowych, 2 kości kulszowych i 2 łonowych oraz kości krzyżowej. Całość nazywamy miednicą. Miednicę dzielimy na miednicę dużą i małą. Miednica podtrzymuje narządy jamy brzusznej i osłania narządy moczowo-płciowe. Na dolno-bocznych powierzchniach miednicy

Pas barkowy i kościec kończyny górnej

Kończyna górna umocowana jest do tułowia za po­mocą pasa barkowego. Pas barkowy składa się z ło­patki i obojczyka. Łopatka ułożona jest na tylnej po­wierzchni klatki piersiowej. Obojczyk wiąże łopatkę z mostkiem. Ramię zawiera kość ramienną połączoną z łopatką za pomocą

Klatka piersiowa

Klatka piersiowa utworzona jest przez kręgosłup, żebra i mostek. Mamy 12 par żeber, z czego 7 par łą­czy się z mostkiem bezpośrednio, 3 pary za pomocą łuku chrzęstnego, 2 pary mają przednie końce wolne. Żebra łączą się z kręgami piersiowymi