Zatrucia środkami ochrony roślin

Inne rozpuszczalniki organiczne

Alkohole spożywczy (etanol) i metylowy (metanol) oraz glikol etylenowy należą do grupy rozpuszczalników organicznych, po­dobnie jak inne rzadziej spotykane w tzw. wolnym obrocie, m. in. aceton, ksylen, toluen. Są one składnikami rozcieńczalników do farb i lakierów oraz niektórych klejów. Wziewne

Zatrucia glikolem etylenowym

Prawdopodobnie niewielu Czytelnikom nazwa ta kojarzy się z czymś konkretnym, a tym bardziej z informacją, że jest to nie­słychanie trująca substancja. Kiedy wymienia się natomiast na­zwę płyn Borygo, wszyscy posiadacze samochodów, i nie tylko oni, będą wiedzieli, o czym jest

Rodentycydy

Są to środki stosowane przeciwko gryzoniom, m. in. w postaci ziaren zbóż zmieszanych z substancją czynną, którą w tej grupie są pochodne dwukumarolu, stąd zwyczajowe nazwy trutki na myszy – ?czerwona” lub ?różowa” pszenica. Znajdujący się kie­dyś w tych preparatach

Herbicydy

Służą do niszczenia chwastów. W grupie tej jest kilka rodzajów środków różniących się budową chemiczną. Należą tu pochodne – mocznika, triazynowe i kwasów chlorofenoksyoctowych oraz dikwat. Herbicydy mocznikowe i triazynowe wykazują stosunkowo niską toksyczność. Nieco bardziej toksyczne są pochodne kwasów

Insektycydy

Najczęściej stosowane insektycydy należą do czterech grup, każda o innej strukturze chemicznej i innym działaniu na orga­nizm człowieka w przypadku zatrucia. Zarówno w rolnictwie, jak i w gospodarstwie domowym używane są: 1) insektycydy fosforo­organiczne, 2) karbaminiany insektycydy, 3) pyretroidy, 4)

Klasy toksyczności środków ochrony roślin

Każdy preparat zawiera związek stanowiący substancję czyn­ną. Zależnie od jego właściwości podłożem rozcieńczalnikowym są rozpuszczalniki organiczne lub woda, ale również inne związki spełniające rolę pomocniczą w ich działaniu. Pod względem tok­sykologicznym najbardziej istotne znaczenie ma substancja czyn­na danego preparatu. Zależnie

Okoliczności zatruć środkami ochrony roślin

Najczęściej zdarzają się one w środowisku wiejskim i wśród osób mających działki lub ogródki. Stosunkowo rzadko – na szczęście – dotyczą dzieci, a jeśli już, jest to zawsze wynik nieod­powiedzialnego postępowania dorosłych. Zależnie od rodzaju preparatu do zatruć może dojść

Zatrucia środkami ochrony roślin

Substancje ochronne stosowane w rolnictwie i w gospodar­stwach domowych można podzielić na kilka głównych grup: 1) insektycydy, 2) herbicydy, 3) fungicydy, 4) rodentycydy. Insektycydy – środki ochrony roślin oraz preparaty używane przeciw niszczącym działaniom owadów; zabezpieczają również nasze domostwa przed