Co to są ośrodki ostrych zatruć?

Coraz liczniejsze zatrucia substancjami i produktami che­micznymi oraz lekami spowodowały konieczność utworzenia w latach 60-tych w Polsce (na świecie takie ośrodki istniały już nieco wcześniej) Regionalnych Ośrodków Toksykologicznych. Zadaniem ich jest gromadzenie informacji i doświadczeń o lecze­niu pacjentów oraz udzielanie porad lekarzom innych placówek służby zdrowia.

W Polsce zorganizowano już dziesięć takich ośrodków, stano­wią one wiarygodne źródło wiadomości na temat różnego rodza­ju trucizn (substancji i związków chemicznych, leków), ich działa­nia i objawów zatruć. Przekazywanie informacji, zwykle przez telefon, dotyczy przede wszystkim metod postępowania w przy­padku spożycia konkretnego preparatu chemicznego lub leku. Obok poradnictwa telefonicznego ośrodki te prowadzą działal­ność profilaktyczną, jak również dydaktyczną. Do ich zadań na­leży też wykonywanie przez laboratoria toksykologiczne analiz, a także – przy ostrych zatruciach – leczenie chorych.

Co to jest ostre zatrucie?

Jest to stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia, czasami ży­cia, spowodowany działaniem substancji toksycznej na orga­nizm. Może do niego dojść w różnych okolicznościach, z rozma­itych powodów i przyczyn. Wszystkie ośrodki ostrych zatruć w kraju przekazują ponad 20-30 tysięcy informacji toksykolo­gicznych rocznie, co w porównaniu z podobnymi instytucjami za­chodnioeuropejskimi czy amerykańskimi jest liczbą kilkakrotnie niższą. Jednak w tych krajach są one udzielane wszystkim zainte­resowanym, nie tylko lekarzom. Znaczna liczba tych zapytań do­tyczy, na szczęście, nie zawsze uzasadnionych podejrzeń o zatru­cie, a poradnictwo polega na uspokojeniu zdenerwowanego zain­teresowanego.

Lekarze warszawskiego ośrodka przekazują wiadomości przede wszystkim personelowi medycznemu, a jedynie w wyjąt­kowych sytuacjach – osobom prywatnym. Choć częstotliwość występowania ostrych zatruć nie jest tak powszechna jak chorób układu krążenia czy schorzeń metabolicznych, jednak liczba ich stale wzrasta w związku z coraz większą rozmaitością dostęp­nych na rynku artykułów chemicznych codziennego użytku oraz leków. Codzienna praca lekarzy z tych ośrodków i osób udziela­jących informacji oraz porad telefonicznych świadczy o tym naj­lepiej.