Materiały opatrunkowe

Do podstawowych materiałów opatrunkowych zali­czamy: gazę, watę, ligninę, opaski z gazy, przylepiec, opaski elastyczne i trójkątne chusty bawełniane.

Wymienione materiały mogą występować w najróżnorodniejszej postaci. Gaza produkowana z bawełny lub włókien sztucznych dostarczana jest w metrach bieżących do szpitali i fabryk. W użyciu, bieżącym naj­częściej występuje w postaci złożonych płatków gazy wyjałowionej różnych rozmiarów i opakowanej w ten sposób, ażeby nie ulegała zakażeniu. Z gazy wykonane są opaski (bandaże); niektóre opaski są wyja­łowione fabrycznie. Najczęstsze wymiary opasek miesz­czą się w granicach 5?15 cm szerokości i 4 m dłu­gości. Opaski produkuje się również z płótna lub dzia­niny elastycznej.

Wata produkowana jest przeważnie z bawełny, występuje najczęściej w postaci waty odtłuszczonej (higroskopijnej). Tej postaci używa się do opatrunków, bo ma właściwość wchłaniania wydzieliny z rany. Również może być wyjaławiana fabrycznie. Poza tym waty szarej (nieodtłuszczonej) używa się do wy­ściełania szyn przy unieruchomieniach.

Ligninę produkuje się z drzewnej masy papiero­wej. Ma ona również właściwość wchłaniania wydzie­liny z ran. Stosowana jest jako zewnętrzna warstwa opatrunku.

Przylepiec jest to płótno pokryte lepiącą sub­stancją gumową; służy do umocowania mniejszych opatrunków. Produkowany jest również przylepiec z umocowaną do niego podkładką z gazy; ten tzw. ?prestoplast” służy do szybkiego opatrywania drob­nych skaleczeń.