Przechowywanie leków i wyposażenia

Leki należy przechowywać w pomieszczeniu suchym o temperaturze 10?12°C. Leki przechowywane w za­pasach lub torbach sanitarnych należy okresowo wy­mieniać na świeże, przekazując starzejące się do użyt­ku w aptece lub szpitalu. Leki tabletkowane mogą być przechowywane dłużej, przeciętnie do trzech lat. Leki w płynach wymagają częstej wymiany, co naj­mniej raz do roku. Materiał opatrunkowy można prze­chowywać do 10 lat.

Narzędzia metalowe znajdujące się w torbie sani­tariusza lub innych kompletach można ochraniać od rdzewienia kilkoma sposobami. Najprostszy polega na czystym otarciu przedmiotu bez dotykania go gołymi palcami (najlepiej jest pracować w rękawiczkach gumo­wych), pokryciu bez kwasową wazeliną i owinięciu w papier woskowy. Część narzędzi nie używana na co dzień może być fabrycznie zatopiona w masie ochronnej, którą można zdjąć po zanurzeniu narzędzia w ciepłej wodzie. Można również przechowywać na­rzędzia metalowe w torebkach z folii polietylenowej hermetycznie zamkniętych z włożoną do nich substan­cją przeciwrdzewną.

Przedmioty gumowe najlepiej jest przesypać talkiem i luźno rozwiesić.

Torby sanitarne należy dwa razy do roku rozpako­wać, przewietrzyć w suchym pomieszczeniu, luźno roz­kładając zawartość na 1 dzień, następnie ponownie spakować. Torby powinno się przechowywać zamknię­te ustawiając je luźno na drewnianych półkach (rega­łach) z taśmą nośną ułożoną na wierzchu. Torby nie używane na bieżąco powinny być zaplombowane. No­sze należy przechowywać w magazynach suchych. W magazynie nosze powinny być rozłożone bez napi­nania płótna, ustawione pionowo na stojakach lub uło­żone na drążkach w ten sposób, aby płótno zwisało nie dotykając rozporek. Zamki w drążkach rozpierają­cych należy na wazelinować. Pomieszczenia, gdzie prze­chowuje się nosze i torby, należy wietrzyć, wykorzy­stując do tego ciepłe suche dni.