NARKOTERAPIA PÓŁŚPIĄCZKOWA

Do nawiązania łączności hipnotycznej posługują się niektórzy narkozą lub pół- narkozą, po czym w stanie półśpiączki można z chorym przez pewien czas roz­mawiać. Pewien odłam psychoanalityków zużytkował ten sposób do celów psychokatartycznych pod nazwą narkoanalizy. Kierunek ten jest rozpowszechnio­ny w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Opiera się on na tych samych teo­riach psychoanalitycznych, które obowiązywały w pierwotnym freudyzmie, róż­nice są bowiem natury technicznej. Zabieg psychoanalityczny odbywa się więc nie na jawie, lecz w stanie przyćmienia świadomości. Celem postępowania ma być wydobycie na jaw i ?odreagowanie” przeżyć, które uważa się za punkt wyjścia objawu nerwicowego, np. fobii. W istocie rzeczy osiągnięte w ten spo­sób wyniki lecznicze przypisać trzeba, jak w innych metodach psychodynamicznych, wyłącznie wpływom sugestii, ześrodkowanej tutaj w wielkiej ?dawce”. Niektórzy psychoterapeuci, nie podzielający zapatrywań teoretyczno-psycho- analitycznych, wykorzystali opracowaną metodykę do oddziaływania psycholeczniczego w znaczeniu sugestii. Okazało się przy tym, że rozmowa z chorym nie musi się toczyć na tematy związane z przeżyciami rzekomo nerwicotwórczy- mi. Wystarczy jakakolwiek rozmowa, w czasie której lekarz z naciskiem za­pewnia chorego, że objawy będą słabły aż znikną. Do wywołania stanu pół­śpiączki używa się barbituranów ? tych samych, co do wywołania znieczu­lenia ogólnego w chirurgii, a więc ewipanu, pentotalu itd., wstrzykując je stop­niowo dożylnie i regulując dopływ leku zależnie od głębokości snu. Wskaza­niem do stosowania narkoterapii półśpiączkowej są nerwice lękowe (fobie), na­tręctwa myślowo-ruchowe i inne cięższe stany nerwicowe, nie poddające się innym sposobom leczniczym. Osoby histeryczne leczyć należy tym sposobem zawsze w obecności świadków. Ostatnio używa się do tego celu przetworów mniej toksycznych, np. hemineuryny lub wiadrylu, który stosuje się w 0,2n/o roztworze płynu fizjologicznego w powoli dokonywanej wlewce dożylnej. Na zabieg, który może trwać 45?65 min., zużywa się przeciętnie 0,6?0,9 g leku.