Budowa organizmu. Wiadomości ogólne

Organizm, albo ustrój ludzki, zbudowany jest z pier­wiastków chemicznych, które tworzą z kolei związ­ki chemiczne. Najważniejsze pierwiastki wchodzące w skład chemiczny organizmu to: Węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor, siarka, chlor, żelazo, wapń, sód, potas.

Podstawowe związki chemiczne w organizmie ludz­kim to: białka, węglowodany i tłuszcze.

Najmniejszą samodzielną częścią składową organiz­mów żywych jest komórka. Z komórek o jedno­litej budowie i zbliżonej czynności fizjologicznej zbu­dowane są tkanki. Z kolei z jednego lub kilku ro­dzajów tkanek zbudowane są narządy.

Rozróżnia się pięć podstawowych tkanek: nabłonko­wą, łączną (do której zaliczamy również tkankę ko­stną, chrzęstną i tłuszczową), mięśniową, nerwową i krew.

Zespoły wykonujące wspólnie określone czynności w organizmie ludzkim nazywamy układami. Mamy dziewięć zasadniczych układów: 1) szkieletowy, 2) mięś­niowy, 3) pokarmowy (trawienny), 4) oddechowy, 5) moczowo-płciowy, 6) krążenia, 7) nerwowy, 8) we­wnętrznego wydzielania, 9) zmysłów i skóry.