Ogólna budowa ciała ludzkiego

Ciało ludzkie składa się z zasadniczych części: gło­wy, szyi, tułowia, kończyn górnych i dolnych.

Głowa składa się z części czaszkowej i twarzo­wej. Na części czaszkowej wyróżniamy okolice: czoło­wą, ciemieniową, skroniowe, potyliczną, a w części twarzowej ? oczodołową, nosową, ust, policzkowe, uszu, bródkową i żuchwę.

Szyja łączy głowę z tułowiem. Od przodu mamy na szyi okolice podżuchwowe, okolicę krtaniową (środ­kową szyi), od tyłu ? okolicę karku.

Tułów dzielimy zasadniczo na klatkę piersiową, brzuch i miednicę.

Na przedniej powierzchni tułowia wyróżniamy oko­lice: naramienne, mostkowo-obojczykowo-sutkowe, pa­chowe, mostkową, dołek podsercowy, okolice sutkowe, boczne klatki piersiowej, okolicę nad brzuszną, pępko­wą, okolice pachwinowe, podbrzusza, łonową, biodro­we. Natomiast na tylnej powierzchni (grzbietowej) znajdują się okolice łopatkowe, kręgowa, lędźwiowa, krzyżowa, pośladkowe i pomiędzy kończynami dol­nymi ? okolica kroczowa.

Kończynę górną dzielimy na ramię, przed­ramię, nadgarstek i rękę. W miejscu połączenia ra­mienia z przedramieniem mieści się okolica łokciowa. Na ręce wyróżniamy śródręcze z okolicą dłoniową i grzbietową ręki, palce, z których pierwszy nazywa­my kciukiem. Palce składają się z paliczków ? pa­znokciowego, środkowego i podstawowego.

Kończyna dolna składa się z uda, podudzia i stopy. Wyróżniamy na niej okolicę udową, kolano­wą, dół podkolanowy, okolicę tylną goleni, okolicę stępu, kostki zewnętrznej (bocznej) i wewnętrznej (przyśrodkowej), piętę, śródstopie, okolicę podeszwo- wą, grzbietu stopy, palce, z których pierwszy nazywa­my paluchem.

Poza nazwami okolic ciała posługujemy się określe­niami: płaszczyzna strzałkowa, tj. taka, która przecięłaby ciało ludzkie od przodu do tyłu, płaszczyzna czołowa, tj. przecinająca ciało ludzkie od boku do boku. Dla umiejscowienia położe­nia używamy określeń ? boczny i przyśrodkowy, w stosunku do głowy ? górny i dolny, w stosunku do powierzchni tułowia ? brzuszny (przedni) i grzbietowy (tylny); określeń tych używamy nie tylko w stosunku do tułowia, ale i po­zostałych części ciała.