Układ szkieletowy

Układ narządów ruchu składa się z układu bierne­go, czyli układu kostnego i części czynnej złożonej z mięśni.

Kości zbudowane są z tkanki kostnej, która swą twardą konsystencję zawdzięcza odkładaniu się w niej soli wapnia. Każda kość składa się z substancji gąb­czastej i substancji zbitej, a pokryta jest okostną. Okostna zapewnia odżywianie kości; dzięki niej kość może zrosnąć się po złamaniu. Kości połączone w ca­łość tworzą szkielet, który nadaje kształt ciału ludz­kiemu, a poruszany za pomocą mięśni powoduje ru­chy poszczególnych części ciała. Niektóre części szkie­letu służą za osłonę dla ważnych narządów ciała. Szkielet ludzki składa się z 207 kości, które dzielą się na kości długie, płaskie i wielokształtne. Kości łą­czą się ze sobą za pomocą stawów, więzozrostów i szwów.

Cały szkielet możemy podzielić na: kręgosłup, czasz­kę, klatkę piersiową, pas barkowy i kościec kończyny górnej, miednicę i kościec kończyny dolnej.

Bardziej szczegółowe wiadomości o częściach skła­dowych szkieletu i budowie stawów znajdzie czytel­nik w rozdziale omawiającym złamania i zwichnięcia.