Definicja, zadania i zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej

Pod pojęciem pierwszej pomocy przedlekarskiej rozumiemy proste, natychmia­stowe zabiegi wykonywane na poszkodowanych w razie nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań za­grażających życiu lub zdrowiu do czasu zapewnienia im fachowej opieki medycznej.

Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest u- trzymanie przy życiu ofiary nieszczęśliwego wypadku (poszkodowanego) lub nagłej choroby i wykonywanie czynności mających na celu zapobieżenie powikłaniom i ułatwiających następowego leczenie.

Zakres pierwszej pomocy obejmuje czynności ra­townicze możliwe do wykonania przez osoby nie po­siadające fachowego wykształcenia za pomocą pro­stych ogólnie dostępnych środków.

Do zakresu pierwszej pomocy należy: doraźne ta­mowanie krwotoków, nakładanie opatrunków, prowi­zoryczne unieruchomienie, wykonywanie sztucznego od­dychania, ratownictwo osób, które utraciły przytom­ność, ratownictwo w zatruciach, pomoc w nagłych za­chorowaniach, udzielanie pomocy porażonym środkami broni masowego rażenia (atomowej, chemicznej i bio­logicznej), przygotowanie poszkodowanych do transportu.