Rola, zadania i cechy ratownika

Biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziano o zna­czeniu pierwszej pomocy, można zdać sobie sprawę z wagi, jaką przywiązuje się do osoby ratownika PCK, nie tylko do jego kwalifikacji fachowych, lecz przede wszystkim do jego pozycji w społeczeństwie. Zdrowie i życie to największe wartości ludzkie i powierzenie ich ratownikowi w momentach niebezpieczeństw jest dowodem wielkiego zaufania, jakie ma do niego społe­czeństwo, które ceni tych ludzi i darzy sympatią za ich postawę społeczną, umiejętności i trud. A na wy­padek wojny, która przy współczesnych środkach ra­żenia zagraża wyniszczeniem biologicznym narodów, ratownicy mogą wnieść wielki wkład w dzieło ochrony ludzkości.

Rola ratownika nie ogranicza się tylko do osobiste­go udzielania pomocy, lecz obejmuje również kierowa­nie udzielaniem samopomocy i wzajemnej pomocy oraz szkolenie w tym kierunku swojego otoczenia. Im wię­cej obywateli przeszkolonych jest w tym kierunku, tym łatwiej organizować pierwszą pomoc w wypad­kach urazów masowych. Poza tym ratownicy mogą uzupełniać wykwalifikowany personel pielęgniarski przy wykonywaniu prostych zabiegów pielęgniarskich, gdy wielkie masy rannych i chorych znajdą się poza szpi­talami i nie starczy wykwalifikowanych rąk do pracy.

Te poważne zadania i wielka rola ratownika PCK w społeczeństwie stawiają też przed nim wielkie wy­magania; jeśli chce im sprostać, musi wyrobić w sobie szereg cech charakteru i postawę społeczną oraz opa­nować odpowiednie umiejętności.

?    Ratownik powinien być humanitarny, mieć na względzie przede wszystkim dobro poszkodowanego człowieka, bez względu na jego narodowość, rasę czy religię.

?    Ratownik powinien być ofiarny, nie szczędzić swojego trudu, a nawet zdrowia czy życia dla ratowa­nia innego człowieka.

?    Ratownik powinien być energiczny, zdecydowany w postępowaniu, wyrabiać u siebie szybką orientację i odwagę.

?   Ratownik powinien umieć pracować w zespole i pokierować otoczeniem.

?   Ratownik powinien być opanowany i spokojny, ale nigdy bezduszny i mechaniczny.

datownik powinien być wrażliwy na ludzkie cier­pienie.

Ratownik powinien wyrabiać u siebie jak naj­większą sprawność fizyczną i wytrzymałość.

Ratownik powinien dążyć do jak najlepszego opa­nowania umiejętności udzielania pomocy i stale ją po­głębiać przez naukę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.

Zadania ratownika związane z udzielaniem pierwszej pomocy obejmują: wykonywanie wszystkich czynności mieszczących się w zakresie pierwszej pomocy oraz wyszukiwanie poszkodowanych w terenie, dostarczanie ich do środków transportowych, opieka w czasie trans­portu, pielęgnowanie poszkodowanych w improwizowa­nych warunkach, nadzór sanitarny nad otoczeniem w zakresie ochrony przed zatruciami, zakażeniami i skażeniem promieniotwórczym, szerzenie umiejętno­ści udzielania pierwszej pomocy, gromadzenie, uzupeł­nianie i konserwacja sprzętu i wyposażenia potrzeb­nego przy udzielaniu pierwszej pomocy.