Pierwsza pomoc w wypadkach oparzeń

Przystępując do ratowania oparzonego należy:

? w wypadku pożaru użyć do gaszenia ognia gaśni­cy, piasku lub wody,

? usunąć ratowanego z zasięgu płomienia, pary, itp.,

? jeśli na skórze płonie plama napalmu, należy za­sypać ją piaskiem. Nie należy usiłować jej zetrzeć, bo spowoduje to rozprowadzenie płonącej substancji na dalsze odcinki skóry i na ręce ratownika. Jeżeli na skórę trafi płonący fosfor, można go ugasić przez zasypywanie piaskiem lub zanurzenie w wodzie, naj­skuteczniejsze jest gaszenie tkaniną zamoczoną w roz­tworze siarczanu miedzi (siny kamień),

? ugasić płonącą odzież przez owinięcie kocem, ko­cem azbestowym, płaszczem, obsypanie piaskiem,

? zdjąć zniszczoną odzież, lecz nie odrywać od skóry przylepionej spalonej bielizny, a odkroić ją wo­kół oparzenia,

? miejsce oparzone traktować jak ranę i chronić ją przed dodatkowym zakażeniem,

? w wypadkach rozległych lub głębokich oparzeń podawać środki przeciwbólowe doustnie lub w zastrzy­ku, do picia lekko osoloną wodę (2 łyżeczki soli ku­chennej na litr) lub osłodzoną herbatę z alkoholem,

?  ciepło okryć oparzonego.

 

W oparzeniach pierwszego stopnia:

?    przetrzeć zaczerwienioną powierzchnię skóry spi­rytusem, a następnie, jeżeli ratownik dysponuje

? roz­tworem fioletu gencjany (pioktaniny) lub merkurochromu,

? podać doustnie środek przeciwbólowy.

Gdy stwierdza się oparzenie drugiego stop­nia:

?  skórę wokół oparzenia przetrzeć spirytusem lub roztworem barwnika,

?  powierzchnię oparzenia przykryć jałowym opa­trunkiem,

?  na opatrunku ułożyć grubą warstwę ligniny (mo­że to być gotowy opatrunek przeciw oparzeniowy),

? opatrunek dość ściśle umocować opaską elastycz­ną lub chustą,

? oparzoną kończynę częściowo unieruchomić,

? podać środek przeciwbólowy,

? nie wolno zmywać oparzenia, przecinać pę­cherzy oraz stosować maści i tłuszczów,

? w razie braku gazy i ligniny oparzenie opatrzyć wyprasowaną chustą.

W wypadkach oparzeń III i IV stopnia:

? opatrzyć powierzchnię oparzenia, jak w oparze­niach II stopnia.

W oparzeniach kwasami (np. z akumulatorów i w pracowniach) oparzone miejsce należy obmyć 3% roztworem sody oczyszczonej, sody do prania, wo­dą mydlaną, zasypać kredą lub proszkiem do zębów.

W oparzeniach zasadami (ługami), np. sodą kaustycz­ną, okolicę oparzoną należy przemyć wodą z octem, roztworem kwasu bornego lub cytrynowego.

Po oparzeniach napalmem należy na ranę nałożyć opatrunek zwilżony 3% roztworem sody.

W bardzo rozległych oparzeniach zamiast nakłada­nia poszczególnych opatrunków, najlepiej jest owinąć oparzonego prześcieradłem wyjałowionym przez wy­prasowanie.

Wszystkie oparzenia II?IV stopnia nawet niezbyt dużych rozmiarów i oparzenia I stopnia obejmujące powyżej 30% powierzchni ciała należy kierować do lekarza.