Broń jądrowa

Broń jądrowa, inaczej nazywana bronią atomową lub nuklearną, może być stosowana w postaci wybu­chów powietrznych, naziemnych i podwodnych. Broń jądrowa poraża organizm ludzki za pośrednictwem trzech czynników: fali uderzeniowej,promienio­wania cieplnego,energii promienistej.

Fala uderzeniowa w postaci pędzącej war­stwy sprężonego powietrza, za którą postępuje strefa obniżonego ciśnienia, przez potężne uderzenie powo­duje uszkodzenia mechaniczne powstałe bądź wskutek bezpośredniego działania fali, przerzucenia ludzi i przedmiotów na znaczne odległości, bądź przez za­walenie budynków, przewracanie drzew i środków ko­munikacji. Do najczęstszych uszkodzeń ciała będą na­leżały: zranienia, złamania kości, wstrząs mózgu, uszko­dzenia narządów wewnętrznych (krwotoki wewnętrz­ne), zespoły zgniecenia i inne.

Promieniowanie cieplne (świetlne) zamie­nia się w energię cieplną i powoduje oparzenia bezpośrednie odsłoniętych okolic ciała, zwróconych w kierunku wybuchu lub oparzenia wtórne od płoną­cego ubrania i powstałych pożarów. Przed promienio­waniem świetlnym stosunkowo łatwo chronią wszel­kie osłony, a nawet jasne tkaniny. W zależności od wagomiaru bomby jądrowej zasięg niebezpiecznego promieniowania cieplnego może sięgać od kilku do kil­kudziesięciu kilometrów. W pierwszej i drugiej strefie porażenia atomowego natężenie promieniowania jest tak wielkie, że tylko bardzo solidne osłony mogą ochro­nić przed spaleniem.

Poza tym promieniowanie świetlne powoduje trwa­łe lub przejściowe oślepienie spowodowane przez porażenie nerwu wzrokowego, oraz oparzenia rogówki i błon spojówkowych oczu objawiające się światło- wstrętem, pieczeniem, łzawieniem oczu oraz obrzę­kiem i zaczerwienieniem spojówek.

Energia promienista może działać na or­ganizm ludzki w postaci promieniowania przenikliwe­go bezpośrednio w momencie wybuchu lub jako dłu­gotrwałe promieniowanie ciał promieniotwórczych, któ­re mogą opadać po wybuchu, szczególnie naziemnym, i skażać ludzi i ich otoczenie. Działanie tych czynni­ków na organizm ludzki i zwierzęcy powoduje powsta­nie choroby popromiennej czystej lub jej odmiennej postaci: skażenia wewnętrznego organizmu i popromiennego uszkodzenia skóry.