Pierwsza pomoc w wypadkach mikstów

W czasie udzielania pomocy w uszkodzeniach ciała mieszanych powinien ratownik dążyć do opanowania największego zagrożenia i w tej kolejności wykonywać czynności ratownicze.

W wypadku stwierdzenia radiometrem skażenia skó­ry i rany należy dokładnie oczyścić tamponami skórę wokół rany. Ranę obficie przemyć roztworem sody lub chloraminy i następnie ją opatrzyć.

W wypadku skażenia rany iperytem ranę moż­na przemyć 2% roztworem chloraminy. W razie stwier­dzenia w ranie fosforu należy opatrunek zmoczyć ja­łową wodą. W wypadku skażenia rany truciznami fos­foroorganicznymi najważniejsze jest postępowanie związane z zatruciem ogólnym. Podanie odtrutek, sztuczne oddychanie i inne. Na ranę nakłada się zwy­kły jałowy opatrunek.

Ogólnie pierwsza pomoc w wypadku skażeń ran lub oparzeń polega na przeprowadzeniu częścio­wych zabiegów sanitarnych na skórze wokół uszkodze­nia, przy użyciu zawartości indywidualnego pakietu przeciwchemicznego.

W wypadku innych rodzajów mikstów postępowanie ratownika zależy od objawów, które wystąpią najin­tensywniej. W zasadzie objawy te wystąpią w okresach późniejszych, kiedy poszkodowany będzie już poza za­kresem pierwszej pomocy.