Podstawowe wiadomości o broni masowego rażenia

W warunkach współczesnej wojny społeczeństwo musi być przygotowane do samoobrony przed ataka­mi nieprzyjaciela na całe terytorium kraju. Należy liczyć się ze stosowaniem broni konwencjonalnej i bro­ni masowego rażenia (BMAR). W wypadku stosowa­nia broni konwencjonalnej będą to bombardowania lot­nicze lub za pomocą rakiet sterowanych, ostrzeliwanie z broni pokładowej samolotów lub przez oddziały dy­wersyjne oraz stosowanie środków zapalających rażą­cych z powietrza. Przy tego rodzaju atakach wystąpi działanie czynników mechanicznych, do któ­rych zaliczamy odłamki bomb i pocisków artyleryj­skich, pociski karabinowe, zawalenia murów. Czynniki te spowodują zranienia i związane z nimi krwotoki, uszkodzenia narządów wewnętrznych, złamania kości, skręcenia i zwichnięcia stawów, stłuczenia oraz zmiaż­dżenia i zgniecenia. Działanie czynników termicznych spowoduje oparzenia płomieniem lub substan­cjami zapalającymi.

W wypadku zastosowania przez nieprzyjaciela BMAR będziemy mieli do czynienia z działaniem broni ją­drowej, chemicznej i biologicznej, któ­re rozszerzą zakres czynników rażących i uszkodzeń ciała. Całość czynności związanych z obroną przed ty­mi rodzajami broni nosi nazwę Obrony przed BMAR.