Posługiwanie się maską i odzieżą ochronną

Maska przeciwgaz o w a ludzka przezna­czona jest do ochrony dróg oddechowych, jamy ustnej, oczu i twarzy przed działaniem substancji trujących, promieniotwórczych i bakteriologicznych. Maska skła­da się z pochłaniacza, rury łączącej i części twarzowej. Do przechowywania i przenoszenia maski przeciwga­zowej służy torba.

Pochłaniacz służy do oczyszczania powietrza wdy­chanego z substancji trujących, promieniotwórczych, drobnoustrojów i ich jadów. Część twarzowa oprócz dostarczania powietrza do dróg oddechowych, ochrony twarzy i oczu przed substancjami szkodliwymi osłabia działanie promieni świetlnych.

W celu skompletowania maski przeciwgazowej nale­ży wziąć do lewej ręki maskę właściwą, do prawej rę­ki wkrętkę rury łączącej przykręcając ją do oporu. Następnie część twarzową opuścić w dół, wziąć pochła­niacz do lewej ręki, a do prawej nakrętkę rury łączą­cej. Przykręcić nakrętkę do oporu tak, aby okulary maski skierowane były w tę samą stronę co boczny, podłużny szew na pochłaniaczu. Następnie należy po­chłaniacz włożyć do torby, złożyć maskę właściwą, włożyć lewą ręką rurę łączącą do przegrody w torbie i na wierzch złożoną część twarzową.

Maskę nosi się w położeniu ?marszowy m”. Tor­bę z maską przewiesza się przez prawe ramię, tak aby torba znajdowała się na lewym boku, a klapa zwróco­na była na zewnątrz. Tak należy wyregulować taśmę nośną, aby górny brzeg torby przypadał na wysokości pasa. Następnie należy torbę przesunąć do tyłu, aby nie utrudniała ruchów ręki w czasie marszu.

Przesunięcie maski przeciwgazowej do położenia ?pogotowi a” wykonuje się na komendę ?pogotowie gazówe”. Na tę komendę należy przesunąć maskę na lewy bok, wyjąć z torby taśmę biodrową, okręcić ją wokół siebie w pasie i zawiązać za pętlę. Odpiąć klapę torby maski przeciwgazowej. Przesunięcie maski przeciwgazowej do położenia ?bojowego” wykonuje się na komendę ,,g a z”, sygnał alarmu chemicznego, atomowego lub stwierdzenia przez ratownika napadu chemicznego, atomowego lub biologicznego.

Nakładając maskę przeciwgazową należy: ? zatrzymać oddech, zamknąć oczy,

?    zdjąć nakrycie głowy i przytrzymać między ko­lanami;

?    wyjąć maskę właściwą z torby, uchwycić ją za brzegi części potylicznej w ten sposób, aby kciu­ki były na zewnątrz, a pozostałe palce wewnątrz maski;

?    przyłożyć dolną część maski do podbródka i prze­suwając palce z dołu ku górze wzdłuż części po­tylicznej, nałożyć ją na głowę tak, aby guma

 

nie marszczyła się, a szkła okularowe znalazły się naprzeciw oczu;

?    zrobić energiczny wydech, otworzyć oczy, zacząć normalnie oddychać;

?    nałożyć nakrycie głowy.

W razie nakładania maski przeciwgazowej w pozy­cji leżącej należy wykonywać to leżąc na prawym boku.

Maskę przeciwgazową zdejmuje się na komendę ,,maski zdjąć”. Na tę komendę należy:

?    prawą ręką podnieść nakrycie głowy, lewą chwy­cić za komorę zaworów (dolna część maski z wkrę­tem rury), odciągnąć maskę nieco w dół i ru­chem ręki do przodu i w górę zdjąć maskę;

?    nałożyć nakrycie głowy;

?           wywrócić maskę właściwą i przetrzeć wewnętrz­ną powierzchnię czystą szmatką lub przesuszyć ją.

Maskę właściwą składa się na komendę ?m a s k ę z ł ó ż”, lub według decyzji własnej ratownika.

W wypadku małego uszkodzenia maski w strefie skażonej należy miejsce uszkodzone silnie przycisnąć do skóry. W wypadku uszkodzenia okularów lub więk­szego rozdarcia maski właściwej należy:

?    wstrzymać oddech, zamknąć oczy i zdjąć maskę właściwą;

?    odkręcić rurę łączącą od pochłaniacza i wziąć je­go kołnierz do ust, zatkać nos i oddychać usta­mi, oczu nie należy otwierać.

W razie przedziurawienia pochłaniacza należy otwór zatkać palcami, połą płaszcza lub szmatką, zalepić chle­bem lub gliną.

W czasie przechowywania torbę z rozkręconą maską przeciwgazową ustawia się na stojaku przegrodą z po­chłaniaczem na zewnątrz. Taśmę nośną układa się zło­żoną w torbie.

W celu właściwej pielęgnacji maski przeciwgazowej należy:

?    ochraniać ją od uderzeń i silnych wstrząsów;

?    nie przechowywać masek przeciwgazowych w miejscu wilgotnym;

?    w żadnym wypadku nie dopuścić, aby do pochła­niacza dostała się woda;

?    nie suszyć i nie przechowywać masek przy ciep­łym piecu, kaloryferach lub ognisku;

? ostrożnie obchodzić się z zaworem wydechowym; jeżeli zawór jest zabrudzony lub skleił się ? na­leży go ostrożnie przedmuchać.

Należy okresowo wyjmować maski z torby, wie­trzyć je i ponownie składać do torby. Pochłaniacz po­winien być zatkany od dołu korkiem gumowym, a otwór górny zakręcony przykrywką blaszaną.

Zabrania się:

?    przechowywać w torbie z maską jakiekolwiek postronne przedmioty;

?    smarować maskę smarem lub wazeliną.

Narzutka ochronna przeznaczona jest do ochrony ciała, ubrania i posiadanego wyposażenia przed dostaniem się na nie środków trujących, pro­mieniotwórczych i biologicznych.

Narzutka może być wykonana ze specjalnego papie­ru, płótna gumowego, ceraty, folii.

Na komendę ?narzutki wdziej” należy obró­cić się twarzą pod wiatr, wyciągnąć z torby i uchwy­cić ją za czołową część kaptura; lekko pochylić się do przodu, narzucić narzutkę na siebie przez wyrzuce­nie rąk w górę i w tył; obrócić się plecami pod wiatr, zaciągnąć poły narzutki.

W celu nałożenia narzutki ochronnej w postawie le­żącej należy prawą ręką narzucić narzutkę na plecy, po czym dokładnie się nią przykryć. Zawsze przed na­łożeniem narzutki nakłada się maskę przeciwgazową.

Na komendę ?narzutki zdjąć” (lub samo­dzielnie po przeminięciu niebezpieczeństwa) należy obrócić się twarzą pod wiatr, unieść narzutkę w górę i rozłożywszy szeroko ręce zrzucić ją tak, aby upadła stroną zewnętrzną na ziemię.

W pozycji leżącej narzutkę zdejmuje się przez pod­niesienie prawej ręki do tyłu z jednoczesnym uniesie­niem się na lewym łokciu.

Nie skażone narzutki ochronne należy złożyć i umie­ścić w torbie; skażone ? należy zniszczyć przez spa­lenie.

Pończochy ochronne służą do ochrony nóg przed środkami trującymi, promieniotwórczymi i bio­logicznymi. Używa się ich podczas przekraczania od­cinków skażonego terenu, do wykonywania prac od­każających, dezaktywacyjnych i dezynfekcyjnych.

Pończochy ochronne wykonane są z tkaniny nagu- mowanej. Pończochy mają taśmy do umocowywania na nogach i występ napiętka do wygodniejszego zdejmowania.

Na komendę ?pończochy wdziej” lub samo­dzielnie ? w razie konieczności ? należy położyć no­sze na ziemi, wyciągnąć pończochy spod pasa, stojąc lub leżąc w miejscu nie skażonym, w samochodzie ? naciągnąć na buty pończochy ochronne i zawiązać ta­siemki zakładając cholewę pończochy z boku do tyłu na zewnątrz, zawiązać tasiemki u dołu.

Na komendę ?pończochy zdjąć” lub samo­dzielnie po przejściu odcinka terenu skażonego należy położyć nosze na ziemi, rozwiązać górne taśmy poń­czoch i ostrożnie zaczepiwszy patykiem za przygoto­wane pętle rozwiązać dolne taśmy; noskiem lewego buta stanąć na występie napiętka pończochy prawej i wyciągnąć prawą nogę do połowy cholewy pończo­chy; noskiem prawego, ze zdjętą do połowy pończochą, stanąć na występie napiętka lewej pończochy, wyjąć lewą nogę z pończochy ochronnej, zrobić krok w tył na miejsce nie skażone i nie dotykając rękoma zrzucić ją z prawej nogi.

Komplet odzieży ochronnej składa się z butów gumowych, rękawic ochronnych, kombinezo­nu ochronnego i uszczelniacza.

Na komendę ?odzież ochronną wdziej” należy:

?    położyć nosze i zdjąć oporządzenie;

?    rozwiązać kombinezon i ułożyć go na ziemi kap­turem do siebie, rozcięciem w górę; z prawej strony położyć rękawice, z lewej maskę przeciw­gazową, but prawy położyć z prawej, lewy z le­wej strony kombinezonu;

?    zdjąć z nóg buty, a w zależności od temperatury ubranie;

?          rozłożyć poły kombinezonu i wciągnąć spodnie, podwinąć mankiety zewnętrzne spodni i nałożyć buty gumowe;

?    opuścić mankiety zewnętrzne spodni na wierzch butów gumowych i zapiąć paski ściągające na mankietach;

?    nałożyć kombinezon wkładając do rękawów ko­lejno lewą i prawą rękę;

?    rozłożyć klapę piersiową i zapiąć na trzy dolne zapinki najpierw prawą, a następnie lewą połę kombinezonu;

-? zapiąć pas kombinezonu, za pas założyć z przodu rękawice i uszczelniacz.

Na komendę ?gaz ” należy:

?    nałożyć maskę przeciwgazową;

?    nałożyć uszczelniacz, następnie naciągnąć kaptur na głowę i zapiąć na nim pasek;

?    rozłożyć klapę piersiową, zapiąć pasek gardłowy i poły kombinezonu na dwa górne guziki; ,

?    podwinąć mankiety rękawów na zewnątrz, nało­żyć pętlę na kciuki obu rąk, nałożyć rękawice ochronne, opuścić na nie mankiety rękawów i za­piąć paski ściągające.

Na komendę ?odzież ochronną zdjąć” należy:

?    odkazić (zdezaktywować, zdezynfekować) buty i rękawice ochronne, w ostateczności wytrzeć je czystą trawą, szmatą itp.;

?    rozpiąć pasek gardłowy, pas, zapinki poły;

?    zsunąć kaptur do tyłu;

?    rozpiąć paski ściągające mankietów spodni i rę­kawów, a następnie podwinąć mankiety ręka­wów;

?    wyjąć z torby maski przeciwgazowej pochłaniacz i przytrzymać go między kolanami;

?    zdjąć torbę oraz maskę przeciwgazową w poda­ny poprzednio sposób;

?    zdjąć rękawice ochronne;

?    wyciągnąć ręce z rękawów, ruchem ramion zrzu­cić górną część kombinezonu ochronnego;

?    zdjąć spodnie razem z butami gumowymi ścią­gając je rękoma od wewnętrznej strony.

Jeżeli spodni nie udaje się lekko zdjąć, należy na­łożyć rękawice ochronne i zdjąć spodnie ujmując je od strony zewnętrznej, najpierw z jednej nogi, a na­stępnie stojąc na tej nodze na wewnętrznej powierzch­ni kombinezonu, zdjąć spodnie z drugiej nogi, po czym zdjąć rękawice ochronne;

?    odejść w stronę nawietrzną od miejsca zdejmo­wania odzieży ochronnej, rozpiąć i zdjąć uszczel­niacz;

?    zdjąć maskę przeciwgazową zsuwając ją kciuka­mi za część potyliczną.

Odzież ochronna lekka wykonana jest z tkaniny nagumowanej i składa się z bluzy z kapturem, spodni z pończochami ochronnymi, rękawic trzy- palcowych i uszczelniacza. Do kompletu należy torba do przenoszenia odzieży i zapasowa para rękawic.

Na komendę ?odzież ochronną wdziej” należy:

?    rozwinąć odzież i położyć ją na ziemi kapturem do siebie;

?   nałożyć spodnie z pończochami ochronnymi, za­wiązać tasiemki na pończochach;

?    szelki ułożyć na plecach na krzyż i przypiąć je do spodni;

?    nałożyć bluzę, odrzucić kaptur na plecy, a pas gardłowy włożyć pod bluzę;

?    zapiąć na guzik pasek krokowy bluzy;

?    maskę umieścić w położeniu ?pogotowia”;

?    nałożyć pas odzieży ochronnej; rękawice założyć za pas.

Na komendę ?odzież ochronną zdjąć” po­stępować w podobnej kolejności i na tych samych za­sadach jak w zdejmowaniu kombinezonu.

Odzieży ochronnej używa się w razie długotrwałego przebywania na skażonym terenie, w celu wykonywa­nia prac związanych z odkażaniem, dezaktywacją i de­zynfekcją. Praca w odzieży ochronnej jest uciążliwa i dlatego w zależności od zewnętrznej temperatury na­kładamy ją na ubranie, bieliznę, ciepłe kurty.

Skażoną odzież ochronną przekazuje się do punktów odkażania pododdziałów służby chemicznej.

Ratownik powinien umieć założyć maskę przeciw­gazową ratowanemu, który nie jest w stanie wykonać tego o własnych siłach. Postępowanie takie samo jak przy zakładaniu maski na siebie.

Ratownik może posługiwać się nie tylko typowym wyposażeniem ochrony indywidualnej, lecz również improwizowanymi środkami ochrony. Częściową osłonę dróg oddechowych przeciw pyłom może dać masecz­ka z 4?5 warstewek gazy, flaneli, którą osłania się nos i usta zawiązując tasiemkami nad i pod uszami. Do osłony oczu można użyć okularów motocyklo­wych, narciarskich lub używanych w przemyśle, szczelnie przylegających, w oprawie gumowej.

Narzutkę ochronną z powodzeniem może zastąpić płaszcz lub peleryna z folii. Kaptur należy szczelnie zapiąć i uszczelnić opaską wokół szyi; rękawy naciąg­nąć i zaciągnąć tasiemkę na rękawicach skórzanych lub używanych w ogrodnictwie do stosowania środ­ków owadobójczych. Nogi dobrze ochronią buty gu­mowe lub kobiece wysokie kalosze gumowe, których cholewki należy ściągnąć opaską.

Zamiast kombinezonu typowego można użyć kombi­nezonu ze skóry lub dermy używanego do jazdy moto­cyklowej. Hełm motocyklowy daje dobrą osłonę głowy.

W ostateczności do przykrycia się w pozycji nieru­chomej można użyć ceraty stołowej, brezentu, a na­wet grubego prześcieradła, oczywista nie chronią one w pełni, ale zmniejszają niebezpieczeństwo skażenia substancjami promieniotwórczymi i biologicznymi. Częściową osłonę ciała może dać kombinezon roboczy nałożony na ubranie. Przed skażeniem płynnymi sub­stancjami chemicznymi najlepszą osłonę dają płaszcze i peleryny z mas plastycznych i skóry, maseczka z ga­zy nie chroni przed wdychaniem trucizny.