Udzielanie pomocy w warunkach użycia broni atomowej

Ratownik działając w terenie skażonym na­kłada maskę przeciwgazową i odzież ochronną lub kombinezon ochronny.

Do jego obowiązków należy: nakładanie masek po­szkodowanym, wykonywanie sztucznego oddychania u poszkodowanych w stanie bezdechu (po uderzeniach, upadkach, przywaleniach); doraźne tamowanie poważ­nych krwotoków, w wyjątkowych wypadkach nakła­danie opatrunków na rozległe rany i oparzenia.

W czasie nakładania opatrunków w terenie skażo­nym należy szczególną uwagę zwracać na to, aby pył promieniotwórczy nie dostał się do rany lub na opa­rzenie. Należy szeroko odsłonić otoczenie rany przez zdjęcie zapylonego ubrania, przetrzeć skórę wokół ra­ny lub oparzenia.

W wypadku podejrzenia, że substancje (pył) promie­niotwórcze dostały się do żołądka ? należy wywołać wymioty po opuszczeniu strefy skażonej.

Poszkodowanych, którzy wskutek błysku przejścio­wo lub na dłuższy okres zaniewidzieli, należy zgrupo­wać i dać im przewodnika lub samemu wyprowadzić poza strefę skażenia.

Porażonym, u których wystąpiły niepowściągliwe wymioty, podaje się tabletki Awiomaryny lub Lumi­nalu.