Zasady ochrony ludności przed działaniem broni atomowej, chemicznej i biologicznej

Ochrona ludności przed bronią masowego rażenia obejmuje czynności zbiorowe i indywidualne. Czyn­ności zbiorowe polegają na przygotowaniu dla ludności odpowiednich schronów, rowów ochronnych, kąpielisk, przygotowaniu źródeł wody, które nie mogą być skażone i inne. Ważną czynnością w ochronie zbio­rowej jest zorganizowanie wykrywania niebezpieczeń­stwa i powiadamiania o tym ludności za pomocą wszystkich dostępnych sposobów.

Do dalszych zadań ochrony zbiorowej należy odka­żanie i dezaktywacja terenu, zabudowań, usuwanie zniszczeń, gaszenie pożarów, organizowanie kąpieli i dezaktywacja ludności itp.

Ochrona indywidualna polega na ukrywa­niu się na sygnał zagrożenia w przygotowanych schro­nach i ukryciach, stosowaniu indywidualnych środków ochrony ? maski przeciwgazowej, narzutki ochronnej, odzieży ochronnej, indywidualnego pakietu przeciw­chemicznego i środków improwizowanych ochronnych. W ramach ochrony indywidualnej przeprowadza się częściowe i całkowite zabiegi sanitarne.

Wszystkimi wymienionymi czynnościami kieruje służba chemiczna oddziałów samoobrony. Drużyny sa­nitarne wykonują czynności związane z udzielaniem pomocy rannym i porażonym, nadzorują przeprowa­dzanie zabiegów sanitarnych. Ratownicy muszą być obeznani z posługiwaniem się indywidualnymi środka­mi ochrony na własny użytek i dla ochrony ciężko ran­nych i porażonych.

Również do obowiązków służby zdrowia, a tym sa­mym ratowników, należy zwalczanie broni biologicz­nej. Zasadnicze czynności będą polegały na wykrywa­niu źródeł zakażenia, braniu udziału w czynnościach przeciwepidemicznych, nadzorowaniu przestrzegania przez ludność zasad higieny i wydawanych przez służ­bę zdrowia zarządzeń.