Przetaczanie krwi

Leczenie krwią ma bardzo szerokie zastosowanie. Krew jest podstawowym środkiem ratowniczym w wy­padkach wykrwawienia, we wstrząsie, w leczeniu cho­roby popromiennej. Przetaczanie krwi umożliwia wy­konywanie ciężkich operacji i leczenie szeregu chorób. Można przetaczać krew zarówno w pełnym składzie, jak i same jej krwinki, lub tylko osocze czy plazmę, a także wydzielone grupy białkowe ? globuliny lub albuminy. Najczęściej przetacza się krew konserwo­waną, czyli pobraną od dawcy i zmieszaną z płynami zapobiegającymi jej rozkładowi i krzepnięciu. Krew ta­ką można przechowywać do 21?25 dni w temperatu­rze + 4° do +8° w odpowiednio zamkniętych naczy­niach szklanych lub plastykowych.

Znajomość grup krwi pozwala na dobieranie każ­demu choremu odpowiedniej krwi. Przetoczenie nie­odpowiedniej grupy krwi powoduje wstrząs potransfuzyjny, najczęściej kończący się śmiercią. Krew można przetaczać metodą pośrednią lub rzadziej ? bezpośrednią. Metodą pośrednią przetacza się krew konserwo­waną, plazmę, albuminy i płyny krwiozastępcze (dek­stran, fluidex). Metoda pośrednia polega na wle­waniu krwi ze zbiornika do żyły biorcy. Krew spływa własnym ciężarem przez dren gumowy, do którego włączony jest kroplomierz. Szybkość przepływu krwi reguluje zacisk na drenie. Zasadniczo wykonywanie przetaczań krwi należy do fachowego personelu me­dycznego, ale w warunkach strat masowych mogą za­istnieć sytuacje, że pomocniczy personel (ratownicy) będzie musiał obsługiwać urządzenia transfuzyjne po zastosowaniu ich poszkodowanemu przez personel fa­chowy.

Metoda bezpośrednia polega na przetoczeniu krwi z żyły dawcy do żyły biorcy. Zabieg ten może wykonać tylko odpowiednio przygotowany lekarz.

Podstawowym źródłem zaopatrywania w krew jest honorowe oddawanie krwi przez obywateli. Propago­wanie honorowego krwiodawstwa jest jednym z po­ważnych zadań PCK. Zbieraniem i przechowywaniem krwi zajmują się stacje i punkty krwiodawstwa. One też prowadzą badania stanu zdrowia dawców i ich ewi­dencję. Dawcą krwi może być każdy zdrowy człowiek.