Użądlenia przez owady

Użądlenia przez komary

Wywołują miejscową reakcję alergiczną, polegającą na wystą­pieniu obrzęku, zaczerwienienia, swędzenia w miejscu wkłucia żądła oraz jego najbliższym otoczeniu. Rzadko zdarzają się obja­wy ogólnoustrojowe. Czasami może dojść do nich wskutek wie­lokrotnego użądlenia i wywołania reakcji alergicznych. W celach profilaktycznych stosowane są różne preparaty odstraszające owady i uniemożliwiające użądlenie. Ich skuteczność jest różna. Doraźnie pomaga i łagodzi swędzenie i ból położenie w miejscu ukłucia kostki lodu.

Użądlenia przez osy lub pszczoły

Są bardzo bolesne, ich następstwa długotrwałe i czasami nie­bezpieczne. Jednorazowe, pojedyncze użądlenie nie powoduje większych następstw poza miejscowymi reakcjami alergicznymi: bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem.

U osób uczulonych na jad może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, których nasilenie zależy od stopnia alergizacji. Czasami może pojawić się uogólniona pokrzywka i rumień, w ciężkich przypadkach – ogólnoustrojowy odczyn uczuleniowy w postaci napadu astmy, obrzęku krtani lub wstrząsu anafilaktycznego, przebiegającego ze spadkiem ciśnienia tętniczego, dusznością, bólami w klatce piersiowej. W takiej sytuacji roko­wanie jest bardzo poważne. Niebezpieczne są także użądlenia w język, okolice gardła lub krtani; szybko narastający obrzęk może spowodować znaczne duszności.

Jeśli dojdzie do kilkudziesięciu użądleń w bardzo krótkim cza­sie, również następstwa są poważne (około pięciuset ukłuć może spowodować śmierć).

Pomoc przedlekarska polega na usunięciu żądła, ale bez naci­skania jego nasady zawierającej zbiornik jadowy; miejsce, z któ­rego zostało wyjęte, należy obłożyć zimnym okładem (mogą być to kostki lodu). Rzadko potrzebne jest podawanie leków łago­dzących ból. W razie ukłucia w okolice jamy ustnej pomaga ssa­nie kostek lodu, które zmniejszają obrzęk lub opóźniają jego po­wstawanie. Czasami u małych dzieci i u osób alergicznych ko­nieczna może być obserwacja i leczenie w szpitalu.

Pająki

W Polsce nie ma gatunków niebezpiecznych dla człowieka. Ich ukąszenie powoduje miejscowe odczyny alergiczno-zapalne, po­legające na obrzęku w miejscu wprowadzenia jadu, bólu i swę­dzenia. Stosunkowo rzadko pojawiają się objawy ogólne w posta­ci bólów mięśniowych lub dolegliwości jelitowych, wtedy ulgę mogą przynieść zimne okłady w miejscach wkłucia jadu.