Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

W schorzeniu tym podaje się leki z wielu grup i działające w odmienny sposób. Nie wdając się w szczegóły warto pamiętać, że wszystkie w dawkach toksycznych powodują głęboki spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy serca – przy czym może to być przyspieszenie czynności lub zwolnienie, niekiedy senność, a nawet śpiączka. Te dwa ostatnie objawy często mają miejsce w zatruciach klonidyną (Haemitonem). Czasami, jak w przypad­ku wspomnianego przed chwilą leku, obserwuje się wzrost ciśnie­nia tętniczego.

Z chwilą zorientowania się, że doszło do zatrucia większą licz­bą tabletek, należy sprowokować wymioty (co nie jest potrzebne po omyłkowym połknięciu kilku tabletek). Ponadto osoby te po­winny być w zasadzie obserwowane i leczone w szpitalu.

Niekiedy nawet niewielkie przekroczenie dawki może spowodo­wać opisane objawy. Czas ich utrzymywania się zależy od ilości le­ku i wrażliwości chorego: są to zwykle przemijające spadki ciśnie­nia tętniczego, ale w zasadzie bez niebezpiecznych następstw.