Naftalina

Stosowana jest do zwalczania moli; występuje w różnych po­staciach: kulkach, płatkach, tabliczkach. Zatruciom ulegają naj­częściej dzieci. Z powodu działania drażniącego pojawiają się wymioty, bóle brzucha, biegunka, ponadto zmiany w central­nym układzie nerwowym, co objawia się zaburzeniami równo­wagi, bólami i zawrotami głowy. Po spożyciu większych ilości – co jednak wydaje się mało prawdopodobne w zatruciu przypad­kowym – mogą być zaburzenia przytomności.

Co robić? W krótkim okresie od połknięcia płatków, rozgry­zionych tabliczek lub kulek należy sprowokować wymioty (pa­miętając o zasadach postępowania). Młodsze dzieci powinny być obserwowane przez dobę w szpitalu.

Rtęć

Termometry do mierzenia ciepłoty ciała zawierają rtęć. Przy­padki przedostania się jej do organizmu najczęściej dotyczą ma­łych dzieci, zwykle w wyniku rozgryzienia cienkiego szkła ter­mometru i połknięcia zawartości. Przeważnie w ciągu doby rtęć metaliczna, która nie jest toksyczna, zostaje wydalona i dlatego nie ma potrzeby interwencji lekarskiej. Można podać łagodnie działający środek przeczyszczający i obserwować stolec dziecka. Jednak gdyby rtęć z termometru dłużej pozostała w organizmie, to pod wpływem temperatury ciała paruje, a niestety pary są toksyczne.

Jeśli dojdzie do wylania się rtęci metalicznej do posiłku, a cza­sami mamusie sprawdzają w ten sposób jego ciepłotę, lepiej zre­zygnować z podania go dziecku i przygotować inny.

Kulki rtęci z rozbitego termometru też bezpieczniej jest po­zbierać; jej ilość co prawda jest stosunkowo nieduża, ale w tem­peraturze pokojowej również powoli paruje. Zatrucia ostre są mało prawdopodobne.