Inne rozpuszczalniki organiczne

Alkohole spożywczy (etanol) i metylowy (metanol) oraz glikol etylenowy należą do grupy rozpuszczalników organicznych, po­dobnie jak inne rzadziej spotykane w tzw. wolnym obrocie, m. in. aceton, ksylen, toluen. Są one składnikami rozcieńczalników do farb i lakierów oraz niektórych klejów. Wziewne zatrucia tymi rozpuszczalnikami opisano w rozdziale, doustne objawy przy­pominają zatrucie alkoholem, z tym że częściej występują zabu­rzenia w pracy serca. Postępowanie w ramach pierwszej pomocy jest takie, jak w każdym zatruciu. Dorosłym można podać parafi­nę. Nie stosuje się jako odtrutki etanolu.

Koniecznie należy w tym miejscu wspomnieć o osobach uza­leżnionych, tzw. wąchaczach lub ?klejowych narkomanach”; jest to trudny problem, szczególnie wśród młodszej młodzieży. Wdy­chanie par wywołuje początkowo pobudzenie centralnego ukła­du nerwowego, objawiające się wzmożonym napędem psychoru­chowym, rzadziej stanami znacznej ekscytacji, a przy dużym stę­żeniu może spowodować nagłą śmierć z powodu zaburzeń pracy serca.

Do grupy rozpuszczalników organicznych należą również: benzyna, nafta i terpentyna. W zatruciach przypadkowych rzad­ko wypija się większe ilości tych płynów, ale jeśli się to stanie, na­leży wywołać wymioty, jednak nie później niż w ciągu 15-30 mi­nut, ostrożnie, gdyż substancje te są bardzo lotne, co zwiększa ry­zyko zachłyśnięcia się i powikłania w postaci zachłystowego za­palenia płuc. U dorosłych wypicie kilku mililitrów benzyny, nafty czy terpentyny nie wymaga prowokowania wymiotów. U dziecka nigdy nie ma pewności co do ilości wypitego rozpuszczalnika, bezpieczniej jest od razu zawieźć je do szpitala.

Trójchloroetylen, tzw. TRI, stosowano kiedyś w pralniach do czyszczenia garderoby na sucho i wywabiania plam. Przypadko­we spożycie powodowało m. in. zaburzenia świadomości oraz za­kłócenia pracy serca. Obecnie zastąpiono go mniej toksycznym czterochloroetylenem (tzw. PER).

Najgroźniejszym rozpuszczalnikiem tej grupy jest czterochlo­rek węgla (TETRA), praktycznie teraz nie spotykany.