Okoliczności zatruć środkami ochrony roślin

Najczęściej zdarzają się one w środowisku wiejskim i wśród osób mających działki lub ogródki. Stosunkowo rzadko – na szczęście – dotyczą dzieci, a jeśli już, jest to zawsze wynik nieod­powiedzialnego postępowania dorosłych.

Zależnie od rodzaju preparatu do zatruć może dojść przez oczy i skórę, drogą oddechową (zatrucie wziewne) i doustną.

Skóra i oczy są najbardziej narażone na ekspozycję w czasie sto­sowania środków ochrony roślin. Takie czynności jak przesypywa­nie, rozlanie czy rozsypanie proszku, stwarzają zagrożenie dla skó­ry i oczu. W czasie oprysków i rozpyleń istnieje możliwość kontak­tu przezskórnego i przezspojówkowego, szczególnie kiedy prace te wykonywane są pod wiatr i użytkownik nie ma odpowiednich oku­larów, rękawic czy ubrania; jeżeli walczymy z domowymi szkodni­kami, takie zabezpieczenia nie są konieczne, chociaż posługiwanie się np. preparatem aerozolowym wymaga pewnej ostrożności.

Poważne zatrucia tego typu zdarzają się rzadko; jeżeli jednak dotyczą dużej powierzchni skóry lub bardzo uszkodzonej, a pre­parat miał wysokie stężenie – możliwość przeniknięcia substancji czynnej jest większa, podobnie jak ryzyko wystąpienia objawów ogólnoustrojowych (jak w przypadku dzieci, którym matka po­smarowała skórę głowy środkiem fosforoorganicznym w celu zwalczenia wszy głowowych).

Kontakt z drogami oddechowymi grozi również pewnym nie­bezpieczeństwem. Mogą to być objawy miejscowe, tzn. obejmują­ce bezpośredni obszar zetknięcia błony śluzowej z trucizną, rza­dziej ogólne, dotyczące całego organizmu.

Stosowanie środków ochrony roślin, np. w postaci aerozolów, proszków, pyłów, bez zachowania odpowiedniej ostrożności, mo­że spowodować wystąpienie pełnych objawów zatrucia.

Zatrucia drogą doustną są najbardziej groźne, a wynikają z nieprzestrzegania zasad stosowania preparatów ochrony roślin, chociaż nie tylko. Dość częstą – na szczęście nie są to przypadki poważne – przyczyną może być spożywanie posiłków lub palenie papierosów bezpośrednio po kontakcie z tymi środkami. Do za­trucia może również dojść w czasie ?zasysania” cieczy z dużego, oryginalnego pojemnika, w celu przelania go do mniejszych, nie­oryginalnych opakowań (często potem nie oznakowanych!). W takiej sytuacji zagrożenie jest ogromne.

Zdarzają się także zatrucia samobójcze oraz po nadużyciu al­koholu, wskutek pomyłkowego wypicia środków przechowywa­nych w nieoryginalnych lub nieodpowiednio oznakowanych opakowaniach. Niektóre substancje chemiczne bardzo dobrze rozpuszczają się w alkoholu, który niestety dodatkowo ułatwia wchłanianie się ich z przewodu pokarmowego.