Zatrucia środkami ochrony roślin

Substancje ochronne stosowane w rolnictwie i w gospodar­stwach domowych można podzielić na kilka głównych grup: 1) insektycydy, 2) herbicydy, 3) fungicydy, 4) rodentycydy.

Insektycydy – środki ochrony roślin oraz preparaty używane przeciw niszczącym działaniom owadów; zabezpieczają również nasze domostwa przed szkodnikami. Różni je zawartość (stęże­nie) substancji czynnej. Część preparatów stosowanych w rolnic­twie oraz sadownictwie do ochrony roślin jest stężona i służy do przygotowania roztworów użytkowych. Pozostałe są już gotowe do wykorzystania. Insektycydy przeznaczone do gospodarstw domowych są w znacznie niższych stężeniach, ale wystarczają­cych do zlikwidowania szkodników.

Herbicydy – środki ochrony roślin służące do zwalczania chwastów w rolnictwie i uprawach. Występuje w nich kilka ro­dzajów związków chemicznych o nieco odmiennym działaniu i różnej toksyczności dla człowieka.

Fungicydy – preparaty do zwalczania chorób grzybowych.

Rodentycydy – środki do zwalczania gryzoni.

Środki ochrony roślin mogą mieć różne formy użytkowe, za­leżnie od przeznaczenia, najczęściej są w postaci płynnej lub sta­łej. Wśród płynnych (ciekłych) znajdują się koncentraty do spo­rządzania roztworów oraz gotowe preparaty (m. in. w aerozolu). Forma stała to przeważnie proszek przeznaczony do przygoto­wania roztworu, najczęściej wodnego.